PRIVACYBELEID

 

De laatste update van het huidige 'Privacybeleid' werd uitgevoerd op 7 september 2018. We kunnen dit 'Privacybeleid' op elk moment opnieuw wijzigen. We willen u dus vragen om het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe versie van dit 'Privacybeleid ', hebt u de mogelijkheid om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

I: Bereik van het 'Privacybeleid' van Echte Beoordelingen

 

Ons bedrijf, NET REVIEWS, houder van de website www.avis-verifies.com sinds 2012, heeft altijd bijzonder veel aandacht besteed aan de problematiek rond het respecteren van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zijn gebruikers en klanten.

Ons bedrijf treedt op als betrouwbare derde om enerzijds  klantadvies over een gebruikservaring te verzamelen en te verspreiden en om, anderzijds, ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens overeenstemmen met het Franse recht en de norm AFNOR NF Z 74-501 die we naleven om de betrouwbaarheid van de gepubliceerde klantenadviezen te garanderen.


Echte Beoordelingen zorgt dus voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende Europese en Franse regelgeving voor de bescherming van de betreffende gegevens.


Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) om de Europese burgers controle te geven over hun persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat u onze services in alle veiligheid kunt blijven gebruiken, beschrijft het huidige 'Privacybeleid' in detail ons beleid en onze werkwijze betreffende het inzamelen, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens.

 

De inwerkingtreding van deze nieuwe verordening geeft Echte Beoordelingen de kans om uw vertrouwen te versterken via meer transparantie betreffende de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

De belangrijkste wijzigingen tengevolge van het huidige privacybeleid zijn de volgende:

- Meer gegevens en transparantie met betrekking tot data gebruikt en verzameld in Echte Beoordelingen, tijdens elk moment van deze overeenkomst;
- Meer transparantie wat betreft de wijze waarop Echte Beoordelingen - met uw toestemming - gegevens deelt met partners en onderaannemers;
- Meer details met betrekking tot uw rechten en de mogelijkheid deze rechten te gebruiken.

 

II - Inhoudplan van het 'Privacybeleid' van Echte Beoordelingen

 

1: Definities

2: De persoonsgegevens die door Echte Beoordelingen verzameld worden.

3: Het gebruik van persoonsgegevens door Echte Beoordelingen

4: Het delen van verzamelde persoonsgegevens

5: Veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

6: De rechten met betrekking tot persoonsgegevens en de uitvoering ervan

 

III - Inhoud van het 'Privacybeleid' van Echte Beoordelingen

 

 1. Definities

Binnen het corpus van de voorliggende 'Privacyverklaring', dienen alle termen begrepen te worden zoals ze omschreven zijn in de hier aanwezige definiëring.

 

 ❖ Omschrijving Echte Beoordelingen: webpagina gekoppeld aan Google en/of andere zoekmachines, toegankelijk voor elke klant en waarop het totaal van klantadviezen zichtbaar is. Deze pagina is toegankelijk door op de widget of de URL van deze webpagina, waarnaar wordt verwezen door de zoekmachine, te klikken.

Echte Beoordelingen: S.A.S NET REVIEWS, in het RCS van Marseille onder nummer 750 882 375 ingeschreven,  met een maatschappelijk kapitaal van 537.480 euro, met hoofdkantoor in SAS NET REVIEWS 18-20 Avenue Robert Schuman CS 40494 13002 Marseille; houder van de domeinnaam www.avis- verifies.com.

Klantadvies : algemene benaming, die de ' productadviesen' alsook  de ' merkadviesen ' hergroepeert.

Productadvies: nota, evaluatie of commentaar door een consument gegeven aangaande de kwaliteit van een product.

Merk advies: nota, evaluatie of commentaar door een consument gegeven aangaande de algemene kwaliteit van zijn ervaring.

Databank van consumenten: alle persoonsgegevens met betrekking tot consumenten, doorgegeven door de klant aan Echte Beoordelingen, in verband met het gebruik van de oplossing.

Campagne Adwords: reclamefunctie van de zoekmachine van Google die reclame-uitingen of aankondigingen weergeeft, gekoppeld aan getypte zoektermen doorde internetgebruiker ofdoor een functie van zijn internetbrowser.

Klant of handelspartner: fysieke persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van Echte Beoordelingen om klantadviezen van zijn klanten te verkrijgen  over eenaangekocht product, een een gebruikerservaring of elke andere actie die aanleiding kan geven tot eenklantenadvies.

Bestelling of aankoop : bestelling, aankoop of gebruik van een product uitgevoerd door een consument in de winkel van een klant of op diens website.

AGV of Algemene Gebruiksvoorwaarden: toepasselijke voorwaarden voor iedere persoon die

gebruik maakt van de webpagina van Echte Beoordelingen en/of de diensten van Echte Beoordelingen gebruikt.

AVL of Algemene Voorwaarden van Levering van diensten: toepasselijke voorwaarden voor iedere  persoon die een aanbod aanvaardt van Echte Beoordelingen.

Consument: fysieke persoon die niet handelt in het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit noch vanuit een vrij beroep.

Gegevens van persoonlijke aard :elke informatie met betrekking tot een fysiek persoon die als dusdanig direct of indirect geïdentificeerd kan worden, meerbepaald door middel van bijvoorbeeld een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identiteit of aan één of meerdere identiteitsgerelateerde elementen zoals fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Formulier: internetpagina waartoe de consument toegang heeft door op de link van de hypertekst te klikken die hem is toegezonden per e-mail of per SMS na elke aankoop of bestelling. De consument kan dit formulier invullen om een beoordeling af te geven.

Internet : zijnde het geheel aan computer- en telecommunicatienetwerken met mondiale dimensies, waardoor toegang tot inhoud mogelijk wordt voor de consument middels servers.

Internetgebruiker: persoon die het medium internet gebruikt om toegang te krijgen tot verschillende soorten informatie die publiekelijk toegankelijk is.

Zoekmachine: website die de consument in staat stelt om op het internet inhoud terug te vinden gelieerd aan willekeurige zoektermen.

Product : product of dienst, al dan niet tegen betaling aangeboden door een klant op hun website of in de winkel aan een consument aangeboden.

Website : website op het internet, vanwaar het bedrijf Net Reviews haar oplossing aanbiedt en die toegankelijk is op de hierna volgende domeinnaam: www.avis-verifies.com.

Oplossing : diensten en logistieke ondersteuning met als doel het genereren, administreren en verifiëren van de betrouwbaarheid en zichtbaarheid van de klanten adviezen.

Widgets : grafieken opgesteld door Echte Beoordelingen die de gemiddelde score van de beoordelingen weergeven of van de productadviezen.

 

 

2: De persoonsgegevens die door Echte Beoordelingen verzameld worden.

Wij herinneren u eraan dat onze verzameling, bewerking en publicatie van online klantadviezen sinds 28 maart 2014 zijn gecertificeerd volgens NF Service, en dat wij conform deze  certificatie gebonden zijn de NF Z 74-501-norm te respecteren, alsmede de certificatie NF 522. Beide verplichten ons tot het publiceren van alle klantadviezen, zowel positieve als negatieve, met voorbehoud van een verwerkingsproces zoals gedefinieerd in onze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Ook zijn wij gecommiteerd niet te selecteren, en in dusdanige wijze dat elke consument die een beoordeling van één van onze klanten heeft gedaan, deze ook gepubliceerd zal worden. Hierbij zal de consument een bewijs van indiening van het klantadvies ontvangen. Deze kan zonder wederdienst verstuurd worden binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de uitnodiging.

 

Echte Beoordelingen verzamelt en verwerkt, als onderdeel van haar activiteiten, persoonsgegevens op verschillende manieren.

 

A: Persoonsgegevens verzameld door de klanten van Echte Beoordelingen,  en verzonden op het moment van het verzoek van de consument

Onze oplossing bestaat uit het verzamelen van klantadviezen voortvloeiende uit eenopdracht gegeven daartoe door een consument op de internetsite of in de winkel van een van haar klanten.

Als duseen consument een beoordeling uitgeeft bij één van onze partners, zullen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 

We verzamelen noodzakelijkerwijze de volgende gegevens, die we van onze partnerhandelaren ontvangen:

- Achternaam;

- Voornaam;

- E-mailadres;

- Datum en referentie van de bestelling;

- Datum en plaats van de aankoop als deze in een van de winkels van onze klanten is uitgevoerd;

- Naam en interne en internationale referenties (GTIN/ISDNF) van het bestelde product.

 

Voorts is het mogelijk dat we ook andere gegevens verzamelen, die eventueel door onze partnerhandelaren verzonden worden, zoals :

- Geboortedatum van de consument;

- Geslacht;

- Telefoonnummer;

- Consumptiegewoonten (soort van aangekochte producten, koopfrequentie);

- Naam en referentie van de verkoper.

 

Conform artikel 7 van de EU-richtlijn (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016, verwachten wij van onze klanten dat zij de voornoemde richtlijn respecteren en dat zij voorafgaand om uw goedkeuring hebben gevraagd voor de verzameling van uw persoonsgegevens en voor de verwerking daarvan voor onze doeleinden.

 

B: Persoonsgegevens die direct verzameld worden bij de

Consumenten

Indieneen consument zelf direct een klantadvies wilneerleggen, heeft de consument daartoe de mogelijkheid door met ons contact op te nemen op drie verschillende manieren :

- via het contactformulier;

- via het platform voor het indienen van misbruik dat vanaf het attest Echte Beoordelingen van de klant toegankelijk is;

- via zijn e-mailadres.

 

In dit geval zijn wij genoodzaakt de volgende persoonsgegevens  te verzamelen:

- Achternaam;

- Voornaam;

- E-mailadres;

- Datum en referentie van de bestelling;

- Datum en aankoopplaats ingeval van aankoop in een van de winkels van onze klanten.

 

Om te voldoen aan onze verplichtingen voortvloeiende uit Richtlijn AFNOR NF Z 74-501, vragen wij altijd aan de consument om de klantervaring te bevestigen door middel van een aankoopbewijs (factuur, betalingsbewijs, bestelbon... ).

In het kader van dit verificatieproces is het ons toegestaan de volgende persoonsgegevens te verzamelen:

- Postadres;

- Telefoonnummer;

- Tijdens de bestelling betaald bedrag;

- Gebruikt betaalmiddel.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de werkelijkheid van een consumptie-ervaring te controleren en om aan de norm AFNOR NF Z 74-501 te voldoen. Ze worden dus niet door Echte Beoordelingen bewaard en worden enkel ter verificatie behandeld vooraleer ze verwijderd worden.

 

C: persoonsgegevens die op het ogenblik van het deponeren van een klantadvies verzameld worden

Na elke bestelling of aankoop bij een van onze partners, nodigen wij u uit , per e-mail of SMS, een klantadvies over uw klantervaring neer te leggen. Deze uitnodigingsmail of SMS bevat een link van een hypertekst met daarin een formulier vooreenklantadvies.

Deze uitnodiging, geldig voor drie maanden, wordt u alleen toegezonden als u een bestelling of aankoop hebt gedaan bij een van onze partners.

Het gaat om een zelfde link van een hypertekst als diegene die u wordt toegezonden wanneer u zelf een klantadvies neerlegt (zie supra punt 2B).

 

U wordt  niet gevraagd een persoonlijke omgeving aan te maken op onze website.

 

Wanneer u een klantadvies   neerlegt door het formulier in te vullen, verzamelen wij noodgedwongen de volgende gegevens:

- De kwalificaties die u toekent aan uw consumentenervaring;

- Uw commentaar en opmerkingen over uw consumptie-ervaring;

- De datum en het uur van indiening van het klantadvies;

- Het gebruikte IP-adres voor het geven van een beoordeling.

 

Overigens kunnen wij, op verzoek van onze klanten, ook één of meerdere formulieren toevoegen met daarin bijkomende vragen over specifieke thema's. Wij verzamelen de antwoorden die u invoert in deze enquêtes. Als u het formulier invult, heeft u ook de mogelijkheid ons bijkomende informatie te verstrekken, zoals:

- Uw leeftijd;

- Uw geslacht;

- Uw consumptiegewoonten;

- Foto's of video's.

Het verstrekken van deze informatie is niet verplicht en evenmin noodzakelijk voor het neerleggen van uw advies. U kunt ervoor kiezen deze niet te informeren.

 

C bis: persoonsgegevens verzameld in de loop van het aanpassingsproces

Volgend op de neerlegging van een advies volgt soms een fase van aanpassing van het klantadvies.

De aanpassing is een proces voorafgaand aan de publicatie van een klantadvies en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de inhoud van de verzamelde gegevens conform het Franse recht is en conform de richtlijn AFNOR NF Z74-501, waartoe wij ons engageren met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gepubliceerde klantadviezen.

Elke inhoud bestemd voor publicatie en gerelateerd aan de identiteit van de consument en aan de verzamelde adviezen, wordt aan een proces van aanpassing onderworpen.

 

Dankzij dit proces van aanpassing kunnen wij een volledige transparantie garanderen met betrekking tot zowel onze partners als de consumenten. Daarenboven engageren wij ons, conform richtlijn AFNOR NF Z 74-501, tot het versturen en publiceren van opmerkingen, commentaren en bijkomende informatie op precies dezelfde manier als onze omgang met andere verzamelde informatie. Uitgezonderd hiervan zijn opmerkingen of uitingen van ongepaste of onjuiste aard, of die ingaan tegen onze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Ook geven wij de klantadviezen integraal door, ongeacht hun positief of negatief karakter, en dit zonder deze aan te passen of te wijzigen, tenzij ze afgewezen zijn tijdens het proces van aanpassing zoals gedefinieerd in artikel 5.2. van onze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Ook zijn wij in het kader van het proces van aanpassing verplicht om persoonsgegevens te verzamelen van antwoord(en) van de consument op de aanmerkingen van onze partners, zoals geuit als reactie op een klantadvies.

Wij herinneren er u aan dat wij enkel een platform zijn tussen onze partners en de consument. Wij zijn bijgevolg geen bevoegde partij in de relatie tussen consument en onze partners.

 

 

D: Verzamelde persoongegevens na een klik op 'nuttig advies'

Dit soort advies maakt het mogelijk aan te geven of het advies, die door een internetgebruiker gelezen wordt, voor hem relevant was. U hoeft uw advies dus niet aan te passen om te kunnen klikken op 'deze informatie heeft mij geholpen' of 'deze informatie heeft mij niet geholpen'. Elke internetbezoeker die de klantadviezen, verzameld door Echte Beoordelingen, leest, kan indien hij dat wenst, aangeven of dit nuttig was voor zijn zoekopdracht.

Daartoe, enomteverzekeren dat deze functionaliteit blijft werken, verzamelen wij het IP-adres van deinternetgebruiker als hij klikt op 'deze informatie heeft mij geholpen' zodat wij er zeker van zijn dat een consument slechts één keer kan beoordelen.

 

 

E: persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van de  module 'Vragen/Antwoorden'

De module 'Vragen/Antwoorden' laat de internetgebruiker toe een vraag te stellen over een product. Consumenten die dit product al gekocht hebben worden per e-mail uitgenodigd vragen van de internetgebruiker over dit product te beantwoorden.

Wij verzamelen noodgedwongen de volgende gegevens die wij van onze partners ontvangen:

- Achternaam;

- Voornaam;

- E-mailadres;

- Datum en referentie van de bestelling;

- Datum en plaats van aankoop als die in de winkel van een van onze partners is aangekocht;

- Naam en interne en internationale referenties (GTIN/ISDNF) van het bestelde product.

 

Daarenboven is het mogelijk dat wij nog andere informatie van onze partner ontvangen zoals:

- Geboortedatum van de consument;

- Geslacht;

- Telefoonnummer;

- Consumptiegewoonten (soort van aangekochte producten, koopfrequentie);

- Naam en referentie van de verkoper.

Daarenboven, als een van onze partners zich heeft ingeschreven voor onze module 'Vragen/Antwoorden', zijn wij verplicht tot het verzamelen van de antwoord(en) van de consumenten op dit product naar aanleiding van de vragen van de internetgebruiker geplaatst op de website van onze partner.

 

F: persoonsgegevens verzameld tijdens het bezoek van een internetgebruiker aan onze website   

1) Cookies

 Om uw bezoek aan onze websiteeenvoudig, doeltreffend en makkelijk als mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, pixels en soortgelijke technologieën (bekend onder de verzamelnaam 'cookies' zoals omschreven in de huidige Privacyverklaring).

Cookies zijn digitale informatiedragers (tekstbestanden) met betrekking tot het surfgedrag van internetgebruikers;deze internetgebruikers wordenniet persoonlijk geïdentificeerdmaar identificeren de computer die wordt gebruikt.

Hierdoor laten cookies ons toe tijdensde verschillende bezoeken vaneen internetgebruiker op onze websitezijn of haar computer of mobiel toestel te herkennen en aldus een meer gepersonaliseerde en verbeterde surfervaring te bieden. Cookies bevatten informatie die de internet site gebruikt om de communicatie tussen het interneten de surfer te optimaliseren.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies zoals tijdelijke cookies, permanente cookies en met deze types verwante soorten cookies , hieronder gedefinieerd als:

 • De 'tijdelijke Cookies' zijn kleine tijdelijke informatiedragers die opgeheven worden op het moment dat de internetgebruikerzijn computer afsluit vanhet internet.
 • De 'Permanente cookies' zijn kleine tijdelijke informatiedragers die langdurig aanwezig zijn op decomputer van de internetgebuiker totdat ze weer worden opgeheven. Permanente cookies heffen zich op na een bepaalde tijdsperiode maar vernieuwen zich elke keer als een internetgebruiker de vernoemde website opnieuwbezoekt.

Wij gebruiken technologieën, verwant aan tijdelijke en permanente cookies ten behoeve van het registreren en om toegang te krijgen tot informatie over de internetgebruiker en/of zijn apparaat. Deze technologieën maken gebruik van lokale eenheden en lokale opslag, meerbepaald de cookiesHTML5, Flash en dergelijke. Deze technologieën kunnen worden gebruikt op alle mogelijke webbrowsers. In bepaalde gevallen kan het gebruik van deze technologieën niet gecontroleerd worden door de internetgebruiker omdat specifieke kennis noodzakelijk is.

Wij gebruiken deze technologieën om informatie op te slaan ten behoeve van het garanderen van de kwaliteit van eenklantbeoordeling en om onregelmatigheden op te sporen in het gebruik van de internetsite. Door het gebruik van onze website stemt u in met ons gebruik van deze cookies.

U kunt echter op elk moment de parameters met betrekking tot deze cookies aanpassen. Hiertoe vindt u hieronder de relevante informatie alsook de wijze waarop u deze parameters kunt beheren.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken de zogenoemde 'permanente' cookies die als doel hebben uw toegang tot onze website te vergemakkelijken, dit om u het navigeren en gebruiken van al onze functionaliteiten op onze website te  ondersteunen.
Deze cookies laten ook toe fraudes op te sporen en te voorkomen. Wij garanderen op deze manier de kwaliteit van de klantadviezendi ezijn neergelegd en voorkomen elke online fraude met betrekking tot de redactie van klantadviezen en/of het gebruik van onze website.

Wij raden het uitschakelen van de 'permanente' cookies af omdathet mogelijk is dat u dan niet langer toegang heeft of kunt surfen op onze website.

 

Wij gebruiken ook zogenoemde 'analytische en functionele'cookies die ons in staat stellen anonieme informatie te vergaren over het gebruik van onze website en die ons in staat stellenbeter zichtte krijgen op de manier waarop wij onze website kunnen verbeteren.

Deze cookies worden gebruikt:

 • voor marketingdoeleinden en om statistische gegevens te verwerken zoals demografische statistieken;
 • met als doelhet in kaart brengen van de performance- en bezoekcijfers van onze website;
 • alsook het optimaliseren vande gebruikerservaring van onzewebsite.

De op deze wijze verkregen data zijn exclusief bestemd voor Echte Beoordelingen. Elk transmissie van deze data met derden zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan deinternetgebruiker.

Echte bEoordelingen informeert doelgericht elke bezoeker van haarwebsitewww.avis.vérifiés.com over de mogelijkheid de cookiesuit te schakelen op hun internetbrowser of de cookies te blokkeren.

 

2) Cookies van derden

De zogenoemde'Derde Partij cookies'zijncookiesdie geplaatstworden op eencomputervan een internetgebruiker door een andere server dan die van onze website. Daarom kan eenzogenoemde'Derde Partij cookie',die op onzewebsite is geplaatst, niet door ons beheerd worden.

Bij het bezoeken van onzewebsite kunnenDerde Partij cookiesgeïnstalleerd worden:

 • Segment: om statistische redenen;
 • Omvang: om statistische redenen;
 • Facebook: om de verbinding en integratie met Facebook te verzekeren;
 • Twitter: om de verbinding en integratie met Twitter te verzekeren;
 • Google+: om de verbinding en integratie met Google+ te verzekeren;
 • Google AdSense: om de relevante advertenties weer te geven, zie hierboven;
 • Javascript: ten behoeve van de controle, daaronder ook begrepen de manier waarop u onze website gebruikt, onze widgets, onze apps en ten behoeve van het creëeren van een website met uitgebreide widgets;
 • New relic: tenbehoeve van het controleren en analyseren van de performance van onze apps en de bezoektijden.
 • Alexa: tenbehoeve van het observeren en controleren van bezoekcijfers van onze website, in het bijzonder de totale aantallen bezoekers, de conversies en dergelijke.

 

3) Afschaffing of blokkering van de cookies

Te allen tijde kunt u uw keuze uitdrukken en wijzigen inzake cookies.

Het is ook mogelijk decookies handmatig te verwijderen

Het is eveneens mogelijk gelijkaardige functies te deactiveren of te verwijderen met behulp van software op uw computer, dit door de instellingen van uw apparaat te wijzigen of door het bezoeken van dewebsitevan de uitgever van deze software.

Daarenboven informeren wij u dat afhankelijk van de configuratie van uw computer, u bepaalde moeilijkheden kunt ondervinden in het gebruik van onze websiteen bijgevolg geen gebruik kunt maken van bepaalde diensten en inhoud die wij aanbieden.

In voorkomend geval zijn wij niet verantwoordelijk voor gevolgen voortvloeiende uit een beperkter gebruik van onze website tengevolge van de onmogelijkheid de hiervoor noodzakelijke cookieste gebruiken.

 

4) Inloggegevens

Wanneer u onze website gebruikt en vooral wannneer u het formuler van het klantadviesgebruikt, registreren wij het IP-adres van uw computer en de instellingen van uw webbrowser  (gebruikte browser, referentiewebsite en informatie met betrekking tot uw online activiteit).

De instellingen van uw webbrowser kunnen o.a. omvatten: het type webbrowser dat u gebruikt, de taal van de webbrowser en het aantal uren bezoektijd.

 

 1. Persoonsgegevens, verzameld via de sociale netwerken.

Onze service vereist geen aanmaak van een persoonlijke omgeving om als consument een  klantbeoordeling achter te laten.

Hierdoor beperken wij de persoonsgegevens en kenmerken tot enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze service.

Niettemin bieden wij de consumenten , voor een betere klantervaring en voor meer vertrouwen in de gepubliceerde klantervaringen, de mogelijkheid om een neergelegd klantadvies tedelen op sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook.

Deze functie biedt de gebruikers van onze diensten, die actief zijn op sociale media, de mogelijkheid hun vrienden te tonen die een klantadvies hebben neergelegd.

In het geval van een dergelijke keuze kan het voorkomen dat wij bepaalde gegevens verzamelen die u wellicht ook deelt op voornoemde sociale  media, zoals:

- Gebruikersnaam;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Profielfoto;

- Geografische positie;

- Vriendennetwerk.

Hoe dan ook, de internetgebruiker die zijn klantadvies deelt op sociale media wordt vooraf geïnformeerd over persoonsgegevens die Echte Beoordelingen ontvangt.

 

H: Persoonsgegevens van kennissen verbonden met partners die verzameld zijn tijdens gebruik van onze diensten

In het kader van inschrijving tot diensten van Echte Beoordelingen dooreen partner, of in het kader van samenwerking met deze partner, zijn wij verondersteld bepaalde persoonsgegevens direct van de partnerte ontlenen zoals:

Familienaam van de persoon verantwoordelijk in het bedrijf en van elke andere persoon in dat bedrijf die toegang heeft tot onze website;

Voornaam van de persoon verantwoordelijk in het bedrijf en van elke andere persoon in dat bedrijf  die toegang  heeft tot onze website;

E-mailadres van de persoon verantwoordelijk in het bedrijf en van elke andere persoon in dat bedrijf die toegang heeft tot onze website;

Telefoonnummer van het bedrijf en van de persoon verantwoordelijk is in het bedrijf en van elke andere persoon die toegang heeft tot onze website.

 

 

3: Het gebruik van persoonsgegevens door Echte Beoordelingen

Conform de EU-richtlijn (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (RGPD), behandelen wij uw persoonsgegevens enkel indien nodig en onder de volgende voorwaarden:

- U hebt toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van de hierna genoemde doelen waarbij de meest recente Privacyverklaring wordt aanvaard;

- Deze werkwijze is noodzakelijk voor het functioneren van onze service, de verbetering van onze diensten en voor het behoud van een veilige internetomgeving;

- Deze werkwijze is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met verschillende legale vereisten waaraan wij onderhevig zijn.

 

Wij verzamelen en beheren meer bepaald uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Toegang tot en gebruik van onze oplossing en diensten;

- Beheer van de werking en optimalisering van onze oplossing en diensten;

- Verzamelen en publiceren van uw klantadvies op de website van de partner en op zoek machines, in het bijzonder Google;

- Vestiging van het attest van Echte Beoordelingen;

- Controle, identificatie en authenticatie van de overgedragengegevens en in het bijzonder de

controle van de echtheid van uw klantadvies;

- Naleving van onze werkzaamheden (het verzamelen van klantadviezen) met de Norm AFNOR NF Z 74-501 met betrekking  tot het verzamelen, aanpassen en publiceren van online klant adviezen;

- Uitvoering van het matigingsproces in overeenstemming met de norm AFNOR NF Z 74-501 en met onze

AGV en in het bijzonder:

o Om met u contact op te nemen in het geval waarin uw klantadvies is opgemerkt door andere gebruikers en, indien nodig, om u te vragen ons de noodzakelijke documenten te voorzien om uw klantadvies te verifiëren;

o Om met u contact op te nemen tijdens het aanpassingsproces en om u op de hoogte te houden van de opvolging van uw klantadvies en proces van aanpassing tot aan de eventuele weigering van uw klantadvies en de publicatie daarvan;

o Om u het eventuele antwoord van onzehandelspartner met betrekking tot uw klantadvies mee te delen en u in staat te stellen met hem daarover te communiceren;

- Levering van een ondersteuningsdienst;

- Toepassing van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van onze Algemene Voorwaarden van

Levering;

- Personalisering van de diensten, in het bijzonder door:

o De mogelijkheid uw klant advieste delen op sociale media;

o De mogelijkheid bieden vrienden van uw sociale media die een klantadvies hebben neergelegd via Echte Beoordelingen openbaar te maken om zo vertrouwen in de klantadviezen te scheppen en om een betere gebruikerservaring van onze website te garanderen.

- Analyse van de gegevens, audit en identificatie van de gebruikstrends;

- Verwezenlijking van mark- en statistische analyses;

- Controle en voorkoming van fraudes, malware en beheer van de veiligheidsincidenten;

- Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;

- Uitoefening van alle middelen ter vermindering van onze risico's op mogelijke verliezen, in het bijzonder ten gevolge van illegale online praktijken op onze website;

- Bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid, eigendom en/of die van onze klanten, consumenten of derden;

- Het respecteren van verschillende wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder:

o Het decreet met nummer 2017-1436 van 29 september 2017 met betrekking tot verplichte informatieverstrekking aangaande online klantadviezen van consumenten;

o De wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een digitale republiek;

o De Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, namelijk de algemene verordening aangaande de gegevensbescherming (AVGB),

o De EU-richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 mei 2005 met betrekking tot misleidende commerciële activiteiten van bedrijven binnen de ééngemaakte markt, als aanvulling op richtlijn 84/450/CEE van de Raad en de richtlijnen 97/7CE, 98/27/CE en 2002/65/CE;

o De wet van 6 augustus 2004 (2004-801) met betrekking tot de bescherming van fysieke personen en de omgang met hun persoonsgegevens, aanpassing van wet van 6 januari 1978 (78-17) met betrekking tot informatie over gegevensbestanden en persoonlijke rechten.

- Organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de betaaldiensten;

- Verzending van commerciële informatie naar onze klanten.

 

We willen duidelijk maken dat we naar de consumenten nooit marketingberichten sturen. De enige berichten (elektronische berichten of SMS) die u van ons kunt verwachten, hebben als doel u uit te nodigen een advies of directe berichten neer te leggen of betreffen berichten die u uitnodigen te antwoorden op vragen gesteld door andere internetgebruikers op de webite van onze handelspartner. Er zal u geen ander bericht bereiken.

 

 

4: Het delen van persoonsgegevens door Echte Beoordelingen

A: Publicatie van de klantadviezen

Wanneer u ons formulier van het klantadviesinvult en verzendt, gaat u er automatisch mee akkoord dat uw klantadvies publiek toegankelijk is, openbaar gepubliceerd wordt op de website van onze klant, op de commerciële websites van eventuele partners en zichtbaar is in de resultaten van zoekmachines, in het bijzonder Google of Bing.

Dit klantadvies kan door alle bezoekers van deze websites geraadpleegd worden.

Hetgepubliceerde klantadvies zal ten minste de volgende informatie over uzelf vermelden:

- Uw voornaam;

- De eerste letter van uw naam;

- Uw opmerkingen en commentaar;

- De publicatiedatum van het klantadvies;

- De datum van de bestelling of de aankoop;

- Het gekochte product;

- De plaats van aankoop (in geval van aankoop in een winkel)

 

Dat klantadvies kan ook het volgende bevatten:

- Het recht op wederwoord van handelspartner en het geheel van uw correspondentie met deze partner, tenzij de handelspartner deze functie heeft uitgeschakeld.;

- Alle aanvullende niet-verplichte persoonsgegevens die u gekozen hebt om ons te verstrekken, zoals:

o Uw leeftijd;

o Uw geslacht;

o Uw consumptiegewoonten;

o Foto's of video's.

 

Dus uw klantadvies wordt gepubliceerd met alleen uw voornaam en de eerste letter van uw familienaam.

Als u echter wilt dat uw klantadvies volledig anoniem blijft of als u een pseudoniem wilt gebruiken, heeft u de mogelijkheid ons daartoe te verzoeken op het volgende adres: moderation@avis-verifies.com.

 

B: Delen met derden

Bij Echte Beoordelingen hebben we uw persoonsgegevens nooit aan derden verkocht en we zullen ze ook nooit verkopen.

 

Het is desondanks belangrijk te weten dat wij uw gegevens zullen delen met derden en wij willen dat u hierover volledig geïnformeerd bent. We maken inderdaad gebruik van derde ondernemingen om:

- De technische werking van onze oplossing en onze diensten te handhaven;

- De zichtbaarheid van uw klantadviesen op internet te verhogen.

Deze onderaannemers en partners kunnen een beperkte toegang hebben tot uw persoonsgegevens binnen het strikte kader van de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij hebben een contractuele verplichting deze gegevens te gebruiken conform de voorwaarden van de vigerende regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Wij verbinden ons ertoe na te gaan dat alle onderaannemers en partners de richtlijnen (UE)2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (RGPD) strikt navolgen.

Binnen dit kader eisen wij van onze onderaannemers en partners dat zij ons voorzien van alle noodzakelijke garanties met betrekking tot technische en organisatoriche maatregelen relevant voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u een lijst van al onze onderaannemers en dienstverleners wilt inzien, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen per e-mail, en dit op het volgende adres: compliance@avis-verifies.com.

 

Wij behouden ons daarnaast het recht voor uw gegevens te delen indien wij menen dat zulks noodzakelijk is in de volgende gevallen:

- Om gehoor te geven aan klachten ingediend tegen Echte Beoordelingen en om te voldoen aan wettelijke en administratieve regelgeving;

- Als gevolg van een fusie, overname, stopzetting van activiteit of juridisch curatele.

 

Wij wensen u er tot slot op te wijzen dat in het  kader van de organisatie van onze onderneming, wij genoodzaakt kunnen zijn tot het delen van uw persoonsgegevens buiten de schoot van onze onderneming, gesitueerd buiten het territorium van de Europese Unie.

In geval hiervan eisen wij van het derde land een voldoende kwaliteit van gegevensbescherming, en vragen we dat controlerende instanties en dito maatregelen aanwezig en in voege zijn teneinde uw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

 

 

5: Veiligheid en vertrouwelijkheid vanpersoonsgegevens

Wij bewaren en slaan uw persoonsgegevens slechts op enkel voor een periode strikt noodzakelijk voor de doelen zoals gedefinieerd inartikel 4 van de huidige 'Privacyverklaring' en specifiek om ons toe te laten nauwgezet richtlijn AFNORNF Z 74-501 en  andere wettelijke vereisten te respecteren.
Het geheel van persoonsgegevens wordt bewaard voor een periode van achttien (18) maanden en alleen de gegevens gelieerd aan de cookies worden bewaard voor een periode van maximaal vijf (5) jaar.

 

In elk geval respecterenwij de strikte vertrouwelijkheid van de verzamelde en bewerkte persoonsgegevens. Hiervoor hanteren wij een resem aan organisatorische, technische, logistieke en fysieke maatregelen die erop gericht zijn uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging en ongeoorloofde toegang Het gaat om de volgende maatregelen:

- Procedures van anonimiseren en creëeren van pseudoniemen om uw persoonsgegevens beter te beveiligen;

- Een regelmatige beveiliging van uw gegevens met gevalideerde en terugkerende methodes van opslaan en bewaren;

- Een bescherming op niveau van toegang (authentificatie en controle van authorisatie), op niveau van behandeling, opslaan en uitwisseling (versleuteling) om vertrouwelijkheid te garanderen;

- Een grondige veiligheidsanalyse om het niveau te evalueren. Het dient opgemerkt te worden dat indienhet gewenste niveau niet bereikt wordt,  een nieuwe opzet wordt gestart teneinde het niveau te bereiken zoals vereist door Echte Beoordelingen.

 

Daarenboven wordt ons informatiesysteem gesurveilleerd door interne software, die ons toelaat het deugdelijk functioneren te controleren en er zorg voor te dragen dat er geen kwetsbaarheden inhet systeem optreden.

Ons informatiesysteem is uitgerust met een gecentraliseerde en beveiligde logboekregistratie van het gebruik van onze dienst, hetgeen ons in staat stelt elke kwaadaardige intrusie of frauduleus gebruik, of pogingen daartoe, op te sporen en de oorzaken en origines te identificeren, teneinde elke mogelijke besmetting van ons systeem en andere te voorkomen en/of ons systeem te herstellen.

Het beveiligingsniveau van onze informatiesystemen wordt elke 6 maanden getest om lekken in onze beveiliging te voorkomen.

 

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen dienen wij u erop te wijzen dat het internet geen volledig beveiligde omgeving is, in die zin dat wij een totale beveiliging van overdracht en opslag van gegevensniet kunnen garanderen.

Conform artikel 33 van het RGPD engageren wij ons tot het onmiddellijk en gedetailleerd melden aan het CNIL van elke mogelijke privacyschending die een inbreuk kan betekenen op de rechten en vrijheden van de consumenten.

 

6:  De rechten met betrekking tot persoonsgegevens en de uitvoering ervan

In overeenstemming met relevante Europese en Franse regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u op elk moment en ongeacht de reden over meerdere rechten met betrekking tot de omgang met de persoonsgegevens die u heeft voorzien.


Daarbij gaat het om recht tot toegang, rectificatie, verwijderen, ontkennen, recht op beperkt gebruik, recht op verplaatsing van uw gegevens, recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerde beslissingen (inbegrepen het aanmaken van een profiel), recht op het aangeven van richtlijnen met betrekking tot opslag, verwijderen en delen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Wij garanderen elke bezoeker van onze site/gebruiker van ons platform en diensten de volledige uitoefening van de rechten zoals vastgelegd in richtlijn (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (RGPD).

De omgang met uw gegevens veronderstelt uw toestemming, afgegeven voor verschillende specifieke doeleinden. U beschikt op elk moment over het recht uw goedkeuring in te trekken met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens. Deze beslissing doet geen afbreuk aan de wijze van omgang met uw gegevens zoals bepaald voor het intrekken van de goedkeuring.

Krachtens deze rechten:

- U kunt ervoor kiezen om niet te reageren op onze uitnodiging om een klantadvies in te dienen;

- U kunt ervoor kiezen om de niet-verplichte velden van het formulier voor het klantadvies niet in te vullen;

- Als klant hebt u de mogelijkheid uw persoonsgegevens, horende bij uw account en/of de instellingen daarvan, bij te werken of te wissen;

- Als klant hebt u de mogelijkheid uw account op te heffen volgens de procedure zoals vastgelegd in onze Algemene Servicevoorwaarden;

- U hebt het recht al uw gegevens bij ons op te vragen. U krijgt deze toegestuurd in een overzichtelijk bestand door ons te contacteren op (zie hieronder);

- U kunt gebruik maken van uw recht tot toegang tot alle persoonsgegevens in ons bezit door met ons contact op te nemen (zie hieronder);

- U kunt alle informatie die u ons ter beschikking hebt gesteld verifiëren, vervolledigen of bijwerken door met ons contact op te nemen (zie hieronder);

- U kunt verzoeken om alle persoonsgegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen (zie hieronder).


Gelieve kennis te nemen van het feit dat de uitoefening van deze rechten gratis is, in zoverre dat deze verzoeken niet onredelijk of ongefundeerd zijn. Indien dit wel het geval is, dient de aanvrager alle kosten voor de behandeling van het verzoek zelf te dragen.
We informeren u ook dat u contact kunt opnemen met de bevoegde, toezichthoudende autoriteit om de klacht in te dienen die u gepast vindt.

Elke aanvraag moet:
1) het adres vermelden van de aanvrager waar het antwoord van Echte Beoordelingen naartoe moet worden gestuurd;
2) Vergezeld zijn van een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
3) Ons bereiken op de volgende wijze: e-mail naar compliance@avis-verifies.com of per post naar onderstaand adres:

NET REVIEWS

Correspondant Informatique et Libertés
18-20 Avenue Robert Schuman

CS 40494

13002 Marseille

 

Wij nemen geen telefonische vragen in behandeling.
Bovendien moet u uw identiteit kunnen aantonen.

We beantwoorden u binnen één (1) maand vanaf de datum van ontvangst van uw vraag.