Algemene verkoopvoorwaarden1. Definities

Echte-Beoordelingen : Net Reviews SAS, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het RCS Marseille onder het nummer 750 882 375, een leverancier van IT-oplossing voor het verzamelen van klantenbeoordelingen

Productbeoordeling : cijfer, commentaar, evaluatie gegeven die door een internetgebruiker voor de kwaliteit van een gekocht product op een e-commerce website

Sitebeoordeling : cijfer, commentaar, gegeven door een internetgebruiker over de kwaliteit van de profesionele E-Commerce aanbieder

Back Office : webinterface gereserveerd voor klanten toegang tot diverse functies ontwikkeld door Echte-Beoordelingen voor de uitvoering van de oplossing (met inbegrip van het ontvangen van mededelingen gebruikers, antwoord op hun advies, toegang tot statistieken). De opdrachtgever moet inloggen op zijn/haar persoonlijk "Client Area" account die tijdens de registratie, door middel van een identificatie (de URL van de website) en een gekozen wachtwoord in is gesteld.

Databank gebruikers : persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers die een bestelling hebben geplaatst op de e-commerce site, verzameld in het kader van de implementatie van de oplossing, met het oog op het beheer en de e-commerce service en commerciële activiteiten van de klant

Adwords-campagne : reclamesysteem van zoekmachine Google die reclame of banners weergeeft, gericht op de invoer van zoektermen die de internetgebruiker ingeeft of op basis van zijn surfgedrag

Certificaat Echte-Beoordelingen : internetpagina geïndexeerd door Google, eigen aan elke klant, waarop alle beoordelingen van de klanten worden weergegeven die werden verzameld via de tussenpersoon van de Oplossing. Deze pagina wordt geopend door te klikken op de widget of door te klikken op de URL van die internetpagina waarnaar wordt verwezen door de zoekmachine van Google

Klanten : natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Echte-Beoordelingen om beoordelingen van zijn klanten te verkrijgen over een Service E-commerce, een gekocht product, een gebruikservaring of elke andere handeling die kan leiden tot een verzoek om beoordeling

Persoonlijke gegevens : gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd bij het decreet van 4 november 1991 en door de wet van 6 augustus 2004 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG) waarmee een fysiek persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd

Formule : voorgesteld tarief door Echte-Beoordelingen en gekozen door de klant, wat overeenkomt met een volume van door de Solution verwerkte bestellingen

Internet : verzameling onderling verbonden computernetwerken en communicatie, wereldwijd verspreid, dat gebruikers via servers toegang geeft tot de inhoud

Product : goed of dienst verkocht door een professional

E-commerce service : aanbod van goederen of diensten op afstand via het internet, gratis of tegen betaling

Oplossing : diensten en software-oplossingen voor het genereren, beheren, controleren van de betrouwbaarheid en het zichtbaar maken van de beoordelingen van de gebruikers die een product on-line besteld hebben

Widgets : tekeningen gemaakt door Echte-Beoordelingen dat het algemene cijfer van klanten weergeeft op basis van al hun commentaren

Gebruikers : fysieke personen of rechtspersonen die een goed of dienst op een E-commerce site of het gebruik van een dienst op E-commerce website hebben gekocht

2. Onderwerp van het contract

SAS Net Reviews (hierna: " Echte-Beoordelingen ") is een Frans bedrijf dat zich bezighoudt met het programmeren van computers. Ze heeft een innovatieve oplossing om reviews te verzamelen voor een website genereren van transacties of bieden betaalde of gratis diensten, en het vergroten van de zichtbaarheid en ranking op het internet ontwikkeld. Echte-Beoordelingen heeft, te dien einde, verschillende aanbiedingen op basis van de behoeften van haar klanten.

Het onderhavige contract biedt een oplossing voor het verzamelen van beoordelingen en bepaalt de volgende voorwaarden.

3. Inwerkingtreding en duur van het contract

Om te profiteren van de oplossing, dient de klant het op de sitehttps://www.echte-beoordelingen.com/ geplaatste registratieformulier in te vullen. Voordat de registratie geldig is, moet hij alle gevraagde informatie verstrekken. Deze moet waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Elke wijziging van de ingevoerde gegevens moet onmiddellijk worden gemeld aan Echte-Beoordelingen.
Bij het aanvragen van registratie erkent de klant kennis te hebben genomen van de onderhavige voorwaarden en accepteert deze zonder voorbehoud in hun geheel. Zijn inschrijving impliceert dat hij ze volledig onderschrijft.
De klant kiest een van de door Echte-Beoordelingen voorgestelde aanbiedingen in functie van een volume van per maand verwerkte bestellingen. Hij bepaalt vrij en alleen de formule die het best past bij zijn behoeften en volgens het bezoek aan zijn site.


4. Prestaties van Echte-Beoordelingen

De klant erkent door Echte-Beoordelingen te zijn ingelicht over alle voorwaarden voor de goede werking van de oplossing. Hij wordt ook ingelicht over het feit dat deze voorwaarden kunnen veranderen, vooral om technische redenen. Indien nodig zal zij worden ingelicht.

4.1. Installatie van de oplossing

De oplossing kan worden geïnstalleerd op verschillende manieren:
- Door de modules ontwikkeld door Echte-Beoordelingen eigen aan de meeste E-commerce oplossingen (Prestashop, Magento, Store Factory - dit is geen volledige opsomming)- Via de heel volledige toepassing "API" voor een naadloze integratie van de oplossing in het computersysteem van de klant
Het is aan de klant om de oplossing te installeren. Echte-Beoordelingen biedt deze ondersteuning aan integratie te vergemakkelijken. Daartoe biedt op haar website een toelichting en zijn technische team om alle vragen van de klant en / of op afstand werken op de computer te beantwoorden aan de module of de API in zijn installatie systeem.
De klant blijft in elk geval de enige verantwoordelijke voor elke foutieve werking van de oplossing door een onjuiste installatie.

4.2. Gratis proef

Echte-Beoordelingen geeft elke nieuwe klant de gelegenheid om gedurende 15 dagen kosteloos en zonder verplichting de oplossing uit te proberen. De klant moet zich registreren op de site https://www.echte-beoordelingen.com/ en een bestand importeren met informatie over de gebruikers en hun bestellingen. Dit bestand moet de naam, voornaam, e-mailadres, bestelreferentie en -datum van de betrokken gebruikers per test bevatten. De 15-daagse testperiode gaat in op datum van de installatie van de software.

4.3. Levering van de oplossing

Echte-Beoordelingen stelt zijn oplossing ter beschikking en maakt het gebruik mogelijk.

De oplossing omvat het verzamelen van beoordelingen over de werking van de site van de klant en zijn E-commerce dienst (getiteld "Beoordelingen site"). Elke bestelling van een gebruiker geeft aanleiding tot een verzoek om beoordeling die naar email-adres van de klant wordt verzonden en aan Echte-Beoordelingen werd verstrekt. De klant kan ook beoordelingen over de gekochte producten vragen. Indien nodig bevat het verzoek om beoordeling ook een deel voor de beoordeling van het bestelde product.

Of het nu om een sitebeoordeling of productbeoordeling gaat, de door de oplossing Echte-Beoordelingen verzamelde beoordelingen stemmen overeen met een gegeven cijfer via sterren van 0 tot 5 en vergezeld van commentaar.

Alle beoordelingen en opmerkingen worden opgeslagen en zijn toegankelijk in de Back Office-client en op servers van Echte-Beoordelingen

Echte-Beoordelingen is ook een partner van Google. Wanneer de klant een Adwords-campagne voert en een gemiddelde en minimale score van 4 op 5 en minimaal 30 beoordelingen heeft behaald, worden de sterren en het aantal beoordelingen door deze samenwerking automatisch naast de URL van zijn website verschijnen. Zij zullen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden zichtbare zijn in Google Shopping.

De klant wordt uitdrukkelijk ingelicht dat alleen Google beslist over het invoeren van zijn evaluatie, met inbegrip van de sterren en het aantal verzamelde beoordelingen. Als richtlijn blijkt dat deze gemiddeld na 2 tot 4 weken zichtbaar worden. In ieder geval kan Echte-Beoordelingen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de voorwaarden en termijnen voor het weergeven van de evaluatie van de klant door Google.

De klant heeft ook de mogelijkheid om bij de gebruikers naar specifieke onderwerpen te peilen via vragen (optie genaamd multi-criteria). De werking van deze optie is identiek aan de werking van het verzoek om beoordelingen voor de site en het verzoek om productbeoordelingen. Bijkomende vragen aan gebruikers worden geïntegreerd met de via e-mail verzonden verzoeken. Na het verzenden van het verzoek is Echte-Beoordelingen verantwoordelijk voor het verzamelen van de antwoorden en voor het inlichten van de klant op zijn Back-Office.

4.4. Ter beschikking stellen van widgets

Echte-Beoordelingen stelt verschillende modellen widgets ter beschikking die op alle pagina's van de site van de klant kunnen worden geplaatst om de totale score en de laatste van een gebruiker ontvangen commentaar te belichten. De widget toont het merk Echte-Beoordelingen.

Echte-Beoordelingen biedt twee soorten widgets: vaste widgets en drijvende widgets. De eerste moet worden geïntegreerd in de lay-out van de klant. De tweede vereisen geen wijziging van de lay-out.

De keuze, de integratie en weergave van de widget zijn de uitsluitende en gehele verantwoordelijkheid van de klant. Echte-Beoordelingen wijst elke verantwoordelijkheid af als de visuele representatie van de widget op de site van de klant afwijkt van die gemaakt en ter beschikking gesteld door Echte-Beoordelingen. De klant verbiedt om de lay-out en het model van de widget van Echte-Beoordelingen te wijzigen, op welke wijze ook.

4.5. Terbeschikkingstelling van het certificaat Echte-Beoordelingen

Echte-Beoordelingen stelt een internetpagina, opgenomen door Google, ter beschikking waar hij toegang heeft tot alle door de oplossing gegenereerde beoordelingen van zijn gebruikers.

4.6. Terbeschikkingstelling van het certificaat Echte-Beoordelingen

Echte-Beoordelingen is verplicht om alle nodige informatie voor het invoeren van zijn oplossing te verschaffen en om te antwoorden op elke vraag naar inlichtingen van de klant.

Echte-Beoordelingen biedt technische onderhoud van zijn oplossing. Hij verbindt zich ertoe zo snel mogelijk te handelen om eventuele door de klant waargenomen of gemelde storingen te herstellen.

4.7. Moderatie

De klant is in kennis gesteld van de verzameling en de aanwezigheid van negatieve beoordelingen van gebruikers. Een cijfer van 3 of minder wordt als negatief beschouwd. Deze beoordelingen zijn gemakkelijk te raadplegen vanaf de Back Office in de rubriek "Beoordelingen in moderatie".

De klant kan via zijn Back Office contact opnemen met en reageren op gebruikers die negatieve of positieve commentaar en cijfer gaven. Het antwoord van de klant wordt door Echte-Beoordelingen openbaar gemaakt op zijn website. De gebruiker ontvangt een e-mail om kennis te nemen van een bericht van de klant. Hij kan erop antwoorden en eventueel zijn cijfer wijzigen. . De klant wordt op de hoogte gebracht van de berichten van zijn gebruikers. Deze uitwisselingen zijn zichtbaar voor de internetgebruikers.

Deze methode biedt de klant de mogelijkheid om uitleg te vragen bij een cijfer en/of commentaar die hem onterecht lijkt en een recht van antwoord vereist.

In geen enkel geval heeft Echte-Beoordelingen zich te mengen in de verhouding tussen de klant en zijn gebruiker. Het is aan de klant om elk probleem met hem na het verzamelen van een beoordeling te behandelen.

4.8. Statistieken

De klant heeft via de Back Office toegang tot rapporten en statistieken die door Echte-Beoordelingen zijn opgesteld op basis van de verzamelde beoodelingen.

5. Financiële voorwaarden

De tarieven van de verschillende door Echte-Beoordelingen voorgestelde aanbiedingen worden bepaald in functie van het aantal door de oplossing verwerkte transacties. Ze worden vermeld op de website https://www.echte-beoordelingen.com/ in de rubriek "Tarieven".

Bij overschrijding van dit volume betaalt de klant een extra bedrag per bestelling afhankelijk van de gekozen formule. Deze wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke tarief.

De betaling van de formule en de prijs voor extra bestellingen, indien aanwezig, wordt uitgevoerd via maandelijkse domiciliëring. De eerste inning vindt plaats 30 dagen na het verstrijken van de gratis proefperiode, ofwel 45 dagen na de eerste registratie van de klant.

De factuur wordt automatisch gegenereerd bij elke inning en de klant kan ze vrij downloaden door zich aan te melden op zijn Back Office.

Elke betaling voor de onderschreven formule blijft verworven bij Echte-Beoordelingen. Er kan geen enkele pro rata terugbetaling worden gevraagd voor de beëindiging van onderhavig contract om welke reden dan ook.

In het geval dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Echte-Beoordelingen het recht om de toegang tot de persoonlijke account op te schorten en zijn diensten te onderbreken.

Als de klant dit betalingsprobleem niet oplost, dan wordt het onderhavige contract verbroken en wordt zijn account definitief verwijderd. Echte-Beoordelingen kan naast het ondernemen van juridische stappen ook schadevergoeding en intresten eisen wegens het geleden nadeel.

6. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Echte-Beoordelingen

6.1. Werking van de oplossing

Echte-Beoordelingen verbindt er zich toe alle nodige zorg, middelen en acties in het werk te stellen voor de kwaliteit en continuïteit van zijn oplossing.

De genoemde oplossing werkt vanuit een complex technisch systeem met bepaalde parameters die de controle van Echte-Beoordelingen ontsnappen. Zijn diensten worden geleverd via een speciale infrastructuur die de middelen van het internet gebruikt.

De klant wordt dan ook verwittigd dat technische problemen het netwerk kunnen beïnvloeden en vertragingen of uitval kunnen veroorzaken zodat de verbinding onmogelijk is. Echte-Beoordelingen kan de permanente toegang tot zijn haar website niet verzekeren. Hij kan niet verantwoordelijk worden geacht voor problemen met de toegang tot de site wegens verstoringen van het internet.

Echte-Beoordelingen houdt zich het recht voor om toegang tot de oplossing tijdelijk op te schorten om redenen met betrekking tot zijn infrastructuur, met name voor het onderhoud van zijn servers.

Als Echte-Beoordelingen een veiligheidsprobleem opmerkt dat de veiligheid van de oplossing en de klantendatabase danig kan verstoren, dan kan hij zonder voorafgaande kennisgeving overgaan tot een tijdelijke onderbreking van zijn diensten om het veiligheidsprobleem zo snel mogelijk op te lossen. In dit geval kan de klant geen aanspraak maken op enige vergoeding of de verantwoordelijkheid van Echte-Beoordelingen inroepen om welke reden dan ook.

6.2. Inhoud en controle van verzamelde beoordelingen en commentaren

Echte-Beoordelingen is een betrouwbare derde partij. Ze garandeert volledige transparantie naar klanten en gebruikers. Ze stemt ermee in om te bieden en informatie te publiceren, notities, commentaren op strikt identieke wijze als de verzamelde, met uitzondering van een illegale of onwettige vermelding of verklaring.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat de inhoud van commentaren niet in strijd mag zijn met de wet- en regelgeving. Worden als illegaal beschouwd: racistische, antisemitische, seksistische, lasterlijke of beledigende opmerkingen, inbreuk van de privacy van een persoon, publicatie van privégesprekken, gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde werken (teksten, foto's, video's ...).

In het kader van de moderatie, houdt Echte-Beoordelingen zich het recht voor om commentaren, verklaringen, vermeldingen te verwijderen die in tegenspraak kunnen zijn met de wet, evenalms elke niet-relevante opmerking, meerdere malen herhaalde, promotionele, beledigende of agressieve opmerkingen tegenover personen, met name de klant. De verwijdering van een commentaar verwijdert ook eventuele reacties erop.

Hij komt op geen enkele manier tussen in de relatie tussen de klant en de gebruiker. Zijn aansprakelijkheid kan op geen enkele wijze worden ingeroepen in het geval de gebruikers niet antwoorden op de verzoeken om beoordelingen, noch in het geval het aantal bezoekers daalt, het aantal bestellingen daalt of in geval van een probleem met betrekking tot de publicatie van een negatieve beoordeling of bij de uitvoering van een bestelling.

Echte-Beoordelingen controleert de herkomst van de gegenereerde beoordelingen, met name via het geïdentificeerde IP-adres.

Hij kan evenwel geen perfecte werking van zijn beoordelingsysteem verzekeren, in het geval van inherente onzekerheden erbij, en met name risico van inbraak, verduistering, virussen en fraude in een computer- en digitaal systeem.

6.3. Behoud, gebruik en vertrouwelijkheid van informatie met betrekking tot gebruikers

Echte-Beoordelingen bewaart en onderhoudt de gebruikersdatabase, de beoordelingen van de gebruikers en in het algemeen alle informatie die door de implementatie van de oplossing op speciale, beveiligde servers werd gegenereerd.

Hij zorgt voor de strikte vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Alleen de voornaam en de eerste letter van de familienaam van de gebruikers wordt vermeld bij de beoordelingen op de website van de klant. Deze informatie en de beoordeling en het cijfer van de gebruiker wordt eveneens en uitsluitend gemeld aan Google in het kader van de hierboven genoemde diensten.

Echte-Beoordelingen gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers slechts in het kader van zijn oplossing en alleen voor diens behoeften. Hij verbiedt uitdrukkelijk en formeel om er op een andere manier gebruik van te maken en ze bekend te maken aan derden, met name voor marketingdoeleinden.

6.4. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Echte-Beoordelingen wijst alle verantwoordelijkheid tegenover de klant af betreffende de werking van deoplossing in het geval dat de computerapparatuur van deze laatste verouderd, gebrekkig of onvoldoende blijkt. De IT-apparatuur van de klant is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Echte-Beoordelingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen in het geval de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Hetzelfde geldt in de volgende gevallen:- Abnormaal gebruik van de oplossing of ongeschikt materiaal;- Foutief gebruik van de gebruiker;- Tussenkomst van een derde die niet door de klant bevoegd werd bevonden voor de reparatie van de oplossing.

In het algemeen is Echte-Beoordelingen niet verantwoordelijk in geval de toegang tot de oplossing niet mogelijk is wegens een externe gebeurtenis buiten zijn wil om.

Echte-Beoordelingen is niet verantwoordelijk voor het toevoegen door Google van het algemene cijfer van de klant en het aantal verzamelde beoordelingen, noch voor de verwijzing naar de site van de klant in de zoekmachine van Google. Alleen Google is de beheerder.

Ten slotte kan Echte-Beoordelingen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor indirecte nadelen voor de klant, die kunnen voorvallen wegens de uitvoering van het onderhavige contract en het gevol ervan. Indirecte schade is met name inkomsten- of winstverlies, verlies van een kans, commerciële schade, de gevolgen van klachten of claims van derden tegen de klant.

7. Verplichtingen van de klant

7.1. Acceptatie van evaluaties

De klant moet elke vorm van evaluatie na een transactie accepteren. Hij beschikt over de mogelijkheid om die te weigeren en erop te antwoorden als ze hem niet gerechtvaardigd lijkt.

De klant mag in geen geval valse evaluaties genereren door middel van valse bestellingen, nepreacties of enige andere manipulatie. Hij mag negatieve evaluaties niet verhinderen door de functies van de oplossing te omzeilen. Indien nodig kan Echte-Beoordelingen een maatregelen tegen hem nemen.

7.2. Veiligheid van gebruikersnaam en wachtwoord

De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij moet ervoor zorgen dat hij alleen toegang heeft tot zijn persoonlijke account en indien nodig andere personen machtigen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij moet alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen om zich tegen derden te beschermen die tijdelijke toegang kunnen hebben en hebben en elke ongewenste indringers in zijn Back Office verhinderen.

Hij moet onmiddellijk Echte-Beoordelingen inlichten als hij een beveiligingsprobleem vindt, met name betreffende vrijwillige communicatie of misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, zodat Echte-Beoordelingen onmiddellijk alle passende maatregelen kan nemen om het beveiligingsprobleem op te lossen.

In geval van verlies of misbruik van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt voor een nieuwe gebruikersnaam en nieuw wachtwoord gezorgd. Deze procedure is beschikbaar op onze website https://www.echte-beoordelingen.com/ in de rubriek "Klantenpagina".

De klant draagt alleen de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord door derden die ervan op de hoogte zijn. Hij is verantwoordelijk voor elk herstel en elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens van gebruikers vanop zijn persoonlijke account.

7.3. Toegang tot de site van de klant

De klant is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot zijn website. Hij dient alle nodige stappen te nemen om deze toegang te handhaven, en met name de prijs voor de internetverbinding te betalen want zonder deze is toegang tot de oplossing niet mogelijk.

7.4. Eigendom en gebruik van beoordelingen

De klant wordt eigenaar van beoordelingen die door de oplossing zijn gegenereerd. Hij mag ze gratis gebruiken, met name voor commerciële doeleinden. Hij moet zijn gebruikers erover inlichten. Hij verbindt er zich echter uitdrukkelijk toe om bij elk gebruik te vermelden dat deze beoordelingen werden verzameld door Echte-Beoordelingen.

7.5. Nauwkeurigheden en wettelijkheid van verstrekte informatie

Hij garandeert Echte-Beoordelingen de juistheid en de echtheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers waarmee hij in contact staat. Hij is verplicht om hen te waarschuwen dat persoonsgegevens worden gedeeld met Echte-Beoordelingen in het kader van de implementatie van de oplossing, het vooraf verzamelen van hun instemming en respect voor de algemene bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978. De klant is als enige verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers bij gebrek aan informatie, bij onjuistheden, fouten of weglatingen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Hij verzekert Echte-Beoordelingen tegen elke actie die tegen hem door een gebruiker wordt genomen en waarbij een schending van deze wettelijke bepalingen wordt ingeroepen.

De klant gaat ermee akkoord racistische, agressieve, beledigende, pornografische, discriminerende, beledigende, lasterlijke en meer in het algemeen illegale informatie te verspreiden via de oplossing. Hij mag evenmin illegale producten op de markt brengen.

7.6. Samenwerkingsplicht

De klant verbindt er zich toe onmiddellijk Echte-Beoordelingen op de hoogte te stellen van elke verandering van activiteit. De klant verbindt er zich bovendien toe om elke afwijking betreffende het gebruik van de oplossing te melden.

In het algemeen verindt de klant er zich toe om samen te werken met Echte-Beoordelingen om hem zo snel mogelijk te voorzien van alle nuttige en gewenst geachte informatie en documenten die door Echte-Beoordelingen werden gevraagd voor de uitvoering van zijn diensten. Hij verbindt er zich toe hem spontaan alle nodige informatie en documenten te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van onderhavig contract.

7.7. Schorsing of verwijdering van de persoonlijke account

Echte-Beoordelingen heeft het recht om zijn diensten op te schorten als de klant niet voldoet aan een van zijn verplichtingen, gedurende de tijd dat het geschil in der minne of gerechtelijk wordt geregeld. Hij kan tijdelijk of definitief de persoonlijke account van de klant sluiten en verwijderen afhankelijk van de aard en de ernst van de begane overtreding.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Rechten van Echte-Beoordelingen

Echte-Beoordelingen garandeert dat hij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten om de oplossing, de widgets en het merk "Echte-Beoordelingen" te bieden. Hij garandeert in dit verband dat de prestaties waartoe hij zich heeft verbonden geen inbreuk vormen op een bestaand werk van welke aard dan ook.
In deze omstandigheden verzekert Echte-Beoordelingen de klant tegen inbreukprocedures ingeleid tegen hem door eenieder die beweert een beroep te doen op een recht van intellectuele eigendom voor een van de diensten geleverd door Echte-Beoordelingen of op zijn widgets, het merk "Echte-Beoordelingen" of gehoste softwareoplossing ter beschikking van de klant

Er wordt aan herinnerd dat Echte-Beoordelingen zijn software-oplossing uitsluitend ter beschikking stelt voor de doeleinden van onderhavig contract en in de strikte termen ervan. Hetzelfde geldt voor zijn tekeningen en het merk "Echte-Beoordelingen".

Hun terbeschikkingstelling mag niet worden beschouwd als een overdracht in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom van enige intellectuele eigendomsrechten in het voordeel van de klant. De inschrijving op het aanbod verleent hem geen intellectuele eigendomsrechten voor de softwareoplossing. De ontwerpen en het merk blijven de gehele en exclusieve eigendom van Echte-Beoordelingen. De klant verbindt zich ertoe de rechten van Echte-Beoordelingen te respecteren.

8.2. Gebruiksvoorwaarden van de oplossing en verboden zaken

Het is de klant formeel verboden tussen te komen of een derde te laten tussenkomen in de oplossing.

Hij verbindt er zich toe de hem ter beschikking gestelde informatie over de oplossing alleen voor zijn eigen behoeften te gebruiken en voor de doeleinden voorzien in onderhavig contract, wat formeel mogelijkheid uitsluit:
- de ter beschikking gestelde softwareoplossing permanent of tijdelijk geheel of gedeeltelijk te reproduceren op welke wijze en in welke vorm ook, met inbegrip van het laden, de weergave, de diensten of het opslaan van de software;- de softwareoplossing te vertalen, bewerken, regelen of wijzigen, ze te exporteren, ze samen te voegen met andere computertoepassingen;- een volledige of gedeeltelijke kopie te maken van de softwareoplossing;- de softwareoplossing geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met name door ze de decompileren, te veranderen, aan te passen, met name door ze te vertalen, te regelen en meer in het algemeen te wijzigen.

Hij verbindt er zich in het bijzonder toe de oplossing niet te behandelen, verspreiden, downloaden of verzenden via de oplossing behalve informatie en gegevens waarvan het gebruik geen inbreuk maakt op enig intellectuele of industriële eigendom of andere eigendomsrechten, of dat een strafbaar feit vormt.

De klant verbindt er zicht toe via de oplossing geen inhoud te verspreiden met een computervirus of andere computercode, bestanden of programma's ontworpen om de functionaliteit van software, computers of telecommunicatietoestel te onderbreken, vernietigen of beperken. Deze lijst is niet volledig.

Hij verbindt er zich toe geen de oplossing niet te ontwikkelen of op de markt te brengen, evenmin als producten die ermee kunnen concurreren.

9. Verwerking van persoonsgegevens

Echte-Beoordelingen en de klant verbinden zich er betreffende de verzameling, behandeling en mededeling van persoonlijke gegevens toe de wettelijke voorschriften voor de verwerking van deze gegevens te respecteren, evenals de bepalingen van wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden.

Echte-Beoordelingen verzekert in het bijzonder dat de klanten, de gebruikers en de bezoekers van zijn site beschikken over het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, evenals het recht hebben om deze gegevens te wijzigen, corrigeren, blokkeren, verwijderen of zich tegen de verwerking ervan te verzetten.

9.1. Persoonlijke gegevens van derden

Iedereen die de website van Echte-Beoordelingen bezoekt, wordt ingelicht over het feit dat persoonlijk gegevens worden verzameld door Echte-Beoordelingen, tijdens het surfen op de website van https://www.echte-beoordelingen.com/, met name via cookies.

De website maakt gebruik van 'Google Analytics', een analysemiddel van Google Inc. De door cookies ingezamelde informatie over internetgebruik (inclusief IP-adres) worden op anonieme wijze bewaard op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Deze informatie kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Statistieken en tellingen bijhouden over het bezoek aan de site, het gebruik van de inhoud en gebruik van de diensten van Echte-Beoordelingen- Studies uitvoeren om zijn diensten via de website te verbeteren - Verzamelen van algemene demografische informatie om statistieken op te stellen

Ze worden bewaard gedurende maximaal een jaar.

Echte-Beoordelingen informeert mensen die inloggen op zijn website https://www.echte-beoordelingen.com/ dat ze de cookies in hun browser kunnen deactiveren of blokkeren.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Echte-Beoordelingen. Elke overdracht van deze gegevens aan derden is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de betrokken bezoeker.

9.2. Persoonsgegevens van de klant

De klant wordt geïnformeerd dat hij persoonsgegevens dient in te voeren om over te gaan tot zijn inschrijving als lid. Ze bestemd voor intern gebruik van de dienst, met name om zijn inschrijving te valideren, te identificeren en klantprofielen aan te maken zodat Echte-Beoordelingen zijn aanbod en communicatie kan verbeteren.

Echte-Beoordelingen gebruikt met name de e-mailadressen van klanten om hen een e-mail te sturen om hun inschrijving te bevestigen, sommige meldingen (notities, commentaren ...) te sturen en om hun vragen te beantwoorden.

Bovendien maakt Echte-Beoordelingen gebruik van hun e-mailadres om zijn nieuwsbrief te sturen en/of aanbiedingen te sturen die van belang kunnen zijn, alleen als zij dat hebben toegestaan. Klanten kunnen op elk moment dergelijke mailings beëindigen door te klikken op de link aan het einde van elke e-mail.

Echte-Beoordelingen is de enige bestemmeling van de door de klant geleverde informatie voor zijn inschrijving, namelijjk: zijn voornaam, familienaam, de naam van zijn bedrijf, zijn woonplaats, zijn e-mailadres, het adres van zijn handelssite, zijn bankgegevens en de integratiecodes. Het is uitdrukkelijk verboden deze aan wie ook mee te delen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal vijf jaar.

9.3. Persoonlijke gegevens van gebruikers

Er wordt aan herinnerd dat de in het kader van de uitvoering van de oplossing verzamelde persoonlijke gegevens van gebruikers strikt vertrouwelijk zijn. Met uitzondering van de voornaam en de eerste letter van de naam van de gebruikers, verbindt Echte-Beoordelingen zich ertoe deze niet bekend te maken aan derden. Hij gebruikt de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen voor de uitvoering van zijn in ondergavige algemene voorwaarden vermelde diensten. Elk ander gebruik is strikt verboden.

Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximaal een jaar.

9.4. Recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 geeft Echte-Beoordelingen toegang tot persoonlijke gegevens op eenvoudige aanvraag.

Elke persoon kan ook de correctie of verwijdering van gegevens aanvragen door een mail te sturen naar het adres :info@echte-beoordelingen.com of via de post naar: SAS Net Reviews, Technology Park 15 Château Gombert, 45 rue Frederic Joliot Curie - 13013 Marseille. Hij moet daarbij zijn identiteit bewijzen.

10. Klacht - Verzoek om informatie

Echte-Beoordelingen zal zijn uiterste best doen om op elke klacht te antwoorden en het geschil op te lossen. Vragen of aanvragen kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: info@echte-beoordelingen.com, of met de post: S.A.S Net Reviews, NET REVIEWS, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marseille

11. Einde van het contract

Naast de mogelijkheid voor de klant om het contract op elk ogenblik te beëindigen, kan de eenzijdige beëindiging ervan worden door een van beide partijen uitgesproken in geval van een ernstige schending door de andere partij onder de volgende voorwaarden.
Elke ernstige tekortkoming van een partij betreffende zijn verplichtingen, het niet-herstel binnen de 15 dagen na het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, geeft de andere partij te eenzijdig beroep doen op de automatische beëindiging van deze overeenkomst, onverminderd de schadevergoeding die zij hieronder kan claimen.

Daarnaast kan er ook een einde aan worden gesteld in geval een van de partijen haar activiteiten beëindigt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het onderhavige contract is onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van onderhavig contract wordt onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank van Marseille.

User Object
(
  [admin_role:User:private] => 
  [admin_info:User:private] => 
  [account_state:User:private] => 
  [account_user_role:User:private] => 
  [account_user:User:private] => 
  [permissions:User:private] => Array
    (
    )

  [page:User:private] => Array
    (
      [label] => mod_cgv
      [id] => 
      [restricted] => 
    )

  [main_platform] => FR
)